ඩොමේන් නාමයක් ඇතුළත් කරන්න


← යාවත්කාලීන කිරීමට Click කරන්න

나인카지노.com

나인카지노.com වෙබ් අඩවියෙහි සමාලෝචනය

 සකසන ලද කාලය: මාර්තු 01 2019 14:17 PM

පැරණි සංඛ්යාලේඛන? යාවත්කාලීන කරන්න !


ලකුණු ගණන 40/100

SEO අන්තර්ගතය

ශීර්ෂය

Obama Casinoදිග : 12

කදිමයි, ඔබගේ මාතෘකාව අක්ෂර 10 ත් 70 අතර අගයක පවතී.
විස්තරයදිග : 0

ඉතා නරකයි. ඔබගේ පිටුවෙහි මෙටා විස්තරයක් සොයා ගැනීමට නොහැකිවී ඇත.
මූලපදඉතා නරකයි. අපට ඔබගේ පිටුවෙහි meta keywords හමු නොවිණි.
Og Meta Properties මෙම වෙබ් පිටුව Og Properties භාවිතා කිරීමෙන් ලබාගත හැකි වාසිය ලබාගෙන නොමැත. මෙම Og Properties tags උපකාර වෙනවා සෝෂල් ක්‍රොරෝලර්ස්ලට ඔබගේ වෙබ් පිටුව හොඳින් ව්‍යුහගත කරීමට.
සිරස්තල
H1 H2 H3 H4 H5 H6
3 5 0 0 0 0
 • [H1] 불편한점이 있으시면 언제든지 문의주세요. 고객님의 편의를 위하여 24시간 고객지원센터를 운영하고 있습니다.
 • [H1] 존중에서 오는 고객감동 시스템으로 최상의 컨텐츠와 서비스 창출을 위한 지속적인 고객관리 오바마 케어를 운영하고 있습니다.
 • [H1] 불편한점이 있으시면 언제든지 문의주세요. 고객님의 편의를 위하여 24시간 고객지원센터를 운영하고 있습니다.
 • [H2] MY COUPON내가 보유한 쿠폰과 사용내역을확인하실 수 있습니다.
 • [H2] MY COUPON내가 보유한 쿠폰과 사용내역을확인하실 수 있습니다.
 • [H2] DownloadChrome
 • [H2] 24시간 고객만족센터
 • [H2] 24시간 고객만족센터
පින්තූර මෙම වෙබ් පිටුවෙහි පින්තූර 26ක් හමුවී ඇත.

19 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML අනුපාතය අනුපාතය : 5%

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe කදිමයි, මෙම වෙබ් පිටුවෙහි iframes හමුවී නොමැත.

URL Rewrite හොඳයි, ඔබගේ සබැඳි මිත්රශීලීයි!
Underscores in the URLs Perfect, ඔබගේ URL වල underscores අනාවරණය කර නොමැත.
In-page links We found a total of 3 links including 0 link(s) to filesAnchor වර්ගය Juice
- අන්තර් Passing Juice
- අන්තර් Passing Juice
- බාහිර Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud 운영하고 오바마 고객만족센터 게시물이 없습니다 24시간 데이터가 있습니다 obama 고객관리
Keywords වල ඝනත්වය
මූලපදය අඩංගුව ශීර්ෂය මූලපද විස්තරය සිරස්තල
없습니다 5
게시물이 3
운영하고 2
있습니다 2
데이터가 2

භාවිත කිරීමේ හැකියාව

Url ඩොමේන් එක : 나인카지노.com
දිග : 9
Favicon Very bad. We have not found shortcut icon. Icons are one of easy ways to attract regular visitors to your website more often.
ප්‍රින්ට් කිරීමේ හැකියාව ප්‍රින්ට් කිරීමේ පහසුකම් සලසන CSS ගොනුවක් සොයා ගැනීමට නොහැකිවිය.
භාෂාව හොඳයි, ඔබේ ප්‍රකාශිත භාෂාව වන්නේ ko.
Dublin Core This page does not take advantage of Dublin Core.

ලේඛනය

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C වලංගුබව වැරදි : 3
අනතුරු ඇඟවීම් : 9
විද්‍යුත් තැපැල් පෞද්ගලිකත්වය Great no email address has been found in plain text!
Deprecated HTML Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
වේග උපක්‍රම
Attention! Try to avoid nested tables in HTML.
Too bad, your website is using inline styles.
Great, your website has few CSS files.
Too bad, your website has too many JS files (more than 6).
කදිමයි, ඔබගේ වෙබ් අඩවිය gzip තාක්ෂණයෙහි වාසිය ලබාගනී.

ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන ප්‍රශස්තිකරණය
ඇපල් නිරූපකය
Meta Viewport Tag
Flash content

ප්‍රශස්තිකරණය

XML Sitemap Missing

Your website does not have an XML sitemap - this can be problematic.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more intelligently.
Robots.txt Missing

Your website doesn't have a robots.txt file - this can be problematic.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.
විශ්ලේෂණ Missing

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

PageSpeed ​​දර්ශනයන්


37 / 100    වේගය
  විසඳිය යුතුයි:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 250.3KiB (72% reduction).

 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/jquery-ui-1.8.10.custom.min.js could save 151.8KiB (74% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/jquery-1.6.1.min.js could save 58KiB (65% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/Style.css?ver=057 could save 11KiB (77% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/mobile/mobile_style.css?ver=057 could save 9.4KiB (79% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/game.js?ver=057 could save 8.9KiB (81% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/TINYbox.js could save 3.6KiB (64% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/common.js?ver=057 could save 3.5KiB (61% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/menu.js?ver=057 could save 1.9KiB (68% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/obama/mobile_script.js?ver=057 could save 1.3KiB (72% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/imageMapResizer.min.js could save 784B (47% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/admin/files/2019/02/16/20190213_popup_left.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/admin/files/2019/02/21/mmexport1550752193163.jpg (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/admin/files/2019/03/11/mmexport1552306654349.jpg (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/logo_footer.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/head_bg.jpg (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/latest_arrow.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/logo.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/mmenu_icon.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/mmicon1.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/mmicon2.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/obama_face.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/xbtn2.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img0.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img10.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img12.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img13.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img2.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img3.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img4.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img5.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img6.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/TINYbox.js (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/imageMapResizer.min.js (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/jquery-1.6.1.min.js (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/jquery-ui-1.8.10.custom.min.js (expiration not specified)
 • http://www.google.com/jsapi (60 minutes)
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Reduce server response time
In our test, your server responded in 5.6 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Optimize CSS Delivery of the following:

 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/Style.css?ver=057
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 268.4KiB (66% reduction).

 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/mobile_slide.jpg?ver=057 could save 148.3KiB (76% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/center_panel_mo.jpg?ver=057 could save 95.8KiB (72% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/head_bg.jpg could save 8.2KiB (79% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img13.png could save 2.1KiB (34% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img4.png could save 2.1KiB (16% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img3.png could save 1.9KiB (30% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img6.png could save 1.7KiB (15% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img10.png could save 1.5KiB (18% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img5.png could save 1.4KiB (21% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img12.png could save 1.2KiB (23% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img2.png could save 1KiB (37% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/mmicon2.png could save 934B (38% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/latest_arrow.png could save 871B (87% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/mmenu_icon.png could save 792B (76% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/mmicon1.png could save 688B (23% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 1.4KiB (11% reduction).

 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/Style.css?ver=057 could save 1.4KiB (11% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 570B (13% reduction).

 • Minifying http://xn--910bqq514c08b81i.com/ could save 570B (13% reduction) after compression.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 8.3KiB (30% reduction).

 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/game.js?ver=057 could save 4.4KiB (41% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/common.js?ver=057 could save 1.9KiB (34% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/TINYbox.js could save 875B (16% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/menu.js?ver=057 could save 555B (20% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/obama/mobile_script.js?ver=057 could save 271B (15% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/imageMapResizer.min.js could save 243B (15% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  2 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.


96 / 100    පරිශීලක අත්දැකීම්
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <input type="button" class="close"> and 2 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <input type="button" class="close2"> and 1 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <div class="cont bg1">S GAME PLAY</div> and 2 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="#none" class="first on">실시간출금</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a href="#none">금주출금랭킹</a> is close to 1 other tap targets.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  4 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure the viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size content to viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Use legible font sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.


37 / 100    වේගය
  විසඳිය යුතුයි:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 451.2KiB (74% reduction).

 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/jquery-ui-1.8.10.custom.min.js could save 151.8KiB (74% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/obama/layout.css?ver=057 could save 71.6KiB (93% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/obama/jquery.js?ver=057 could save 61.1KiB (65% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/jquery-1.6.1.min.js could save 58KiB (65% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/obama/jquery-ui.js?ver=057 could save 33.5KiB (72% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/obama/style_bg.css?ver=057 could save 28.8KiB (82% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/obama/jquery-migrate-1.2.1.js?ver=057 could save 11KiB (65% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/Style.css?ver=057 could save 11KiB (77% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/game.js?ver=057 could save 8.9KiB (81% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/TINYbox.js could save 3.6KiB (64% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/common.js?ver=057 could save 3.5KiB (61% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/obama/grid.css?ver=057 could save 3.5KiB (73% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/page/main.js?ver=057 could save 2.1KiB (68% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/menu.js?ver=057 could save 1.9KiB (68% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/imageMapResizer.min.js could save 784B (47% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/admin/files/2019/02/16/20190213_popup_left.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/admin/files/2019/02/21/mmexport1550752193163.jpg (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/admin/files/2019/03/11/mmexport1552306654349.jpg (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/font/NanumGothic.woff (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/arrow2.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/border1.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/border2.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/border3.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/comps_icon.jpg (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/gstart_icon.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/guide.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/latest_actbg.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/latest_background.jpg (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/logo_footer.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/menu_background.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/latest_arrow.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img0.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img10.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img11.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img12.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img13.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img18_1.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img2.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img3.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img4.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img5.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img6.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img7.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img8.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/rbanner_btn1.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/rbanner_btn2.png (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/team_view_img.jpg (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/TINYbox.js (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/imageMapResizer.min.js (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/jquery-1.6.1.min.js (expiration not specified)
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/jquery-ui-1.8.10.custom.min.js (expiration not specified)
 • http://www.google.com/jsapi (60 minutes)
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Reduce server response time
In our test, your server responded in 5.6 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 12 blocking script resources and 9 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/TINYbox.js
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/jquery-1.6.1.min.js
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/jquery-ui-1.8.10.custom.min.js
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/menu.js?ver=057
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/common.js?ver=057
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/game.js?ver=057
 • http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.1/swfobject.js
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/page/main.js?ver=057
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/obama/jquery.js?ver=057
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/obama/jquery-migrate-1.2.1.js?ver=057
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/obama/jquery-ui.js?ver=057
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/imageMapResizer.min.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/Style.css?ver=057
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/obama/layout.css?ver=057
 • http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/notosanskr.css
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/obama/grid.css?ver=057
 • https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/obama/style_bg.css?ver=057
 • http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300
 • http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400
 • http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:700
 • http://fonts.googleapis.com/css?family=Bevan
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 322.3KiB (62% reduction).

 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/latest_background.jpg could save 185.4KiB (88% reduction).
 • Compressing and resizing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img18_1.png could save 45.1KiB (56% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/center_panel3.jpg?ver=057 could save 41.8KiB (76% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/comps_icon.jpg could save 10.7KiB (70% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/team_view_img.jpg could save 8.3KiB (16% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img11.png could save 3KiB (42% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/arrow2.png could save 2.7KiB (86% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/border2.png could save 2.7KiB (96% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img13.png could save 2.1KiB (34% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img4.png could save 2.1KiB (16% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img3.png could save 1.9KiB (30% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img6.png could save 1.7KiB (15% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img10.png could save 1.5KiB (18% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img5.png could save 1.4KiB (21% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img12.png could save 1.2KiB (23% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/rbanner_btn2.png could save 1.2KiB (23% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img2.png could save 1KiB (37% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/page1_img7.png could save 935B (22% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/border1.png could save 920B (91% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/guide.png could save 913B (20% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/border3.png could save 907B (85% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/gstart_icon.png could save 873B (68% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/mobile/latest_arrow.png could save 871B (87% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/gamepanel_bg.png?ver=2 could save 855B (91% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/latest_actbg.png could save 853B (92% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/rbanner_btn1.png could save 812B (20% reduction).
 • Compressing https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/images/obama/rbanner_bg.png?ver=2 could save 754B (41% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 26.3KiB (21% reduction).

 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/obama/layout.css?ver=057 could save 15.1KiB (20% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/obama/style_bg.css?ver=057 could save 8.4KiB (25% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/Style.css?ver=057 could save 1.4KiB (11% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/css/obama/grid.css?ver=057 could save 1.4KiB (29% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 1.1KiB (14% reduction).

 • Minifying http://xn--910bqq514c08b81i.com/ could save 1.1KiB (14% reduction) after compression.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 33KiB (36% reduction).

 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/obama/jquery-ui.js?ver=057 could save 17.7KiB (39% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/obama/jquery-migrate-1.2.1.js?ver=057 could save 6.6KiB (40% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/game.js?ver=057 could save 4.4KiB (41% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/common.js?ver=057 could save 1.9KiB (34% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/TINYbox.js could save 875B (16% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/page/main.js?ver=057 could save 700B (23% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/common/menu.js?ver=057 could save 555B (20% reduction).
 • Minifying https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/obamaimages/asset/js/plugin/imageMapResizer.min.js could save 243B (15% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  2 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.