ඩොමේන් නාමයක් ඇතුළත් කරන්න


← යාවත්කාලීන කිරීමට Click කරන්න

roofadvisor.com

roofadvisor.com වෙබ් අඩවියෙහි සමාලෝචනය

 සකසන ලද කාලය: අප්රේල් 10 2019 16:55 PM

පැරණි සංඛ්යාලේඛන? යාවත්කාලීන කරන්න !


ලකුණු ගණන 51/100

SEO අන්තර්ගතය

ශීර්ෂය

#1 Roofing Company | Roof Advisor (Recommended)දිග : 47

කදිමයි, ඔබගේ මාතෘකාව අක්ෂර 10 ත් 70 අතර අගයක පවතී.
විස්තරය

We proudly provide roof inspections, roof maintenance, roof leak repairs, roof replacements, and roof cleanings Contact us today for a free estimate.දිග : 149

නියමයි, ඔබේ meta විස්තරයෙහි අක්ෂර 70 ත් 160ත් අතර අක්ෂර ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ.
මූලපදඉතා නරකයි. අපට ඔබගේ පිටුවෙහි meta keywords හමු නොවිණි.
Og Meta Properties Good, your page take advantage of Og Properties.
දේපල අඩංගුව
locale en_US
type website
title #1 Roofing Company | Roof Advisor (Recommended)
description We proudly provide roof inspections, roof maintenance, roof leak repairs, roof replacements, and roof cleanings Contact us today for a free estimate.
url https://roofadvisor.com/
site_name Roof Advisor
සිරස්තල
H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 8 12 3 0 0
 • [H2] Welcome to RoofAdvisor!
 • [H2] See what makes us different.
 • [H2] Our Promise
 • [H2] Your Neighbors Like us too!
 • [H2] Have any questions? Call us now!
 • [H2] How Can We Add Value to your Property?
 • [H2] Schedule an Inspection
 • [H2] Request Information
 • [H3] THE ONLY ADVICE YOU NEED
 • [H3] FAST & RELIABLE SERVICE
 • [H3] PROFESSIONAL & COURTEOUS
 • [H3] Michael G.
 • [H3] Ralph G.
 • [H3] Sandra J.
 • [H3] Daniel N.
 • [H3] 844-RoofAdvisor
 • [H3] 844-RoofAdvisor
 • [H3] Analysis & NO-LEAK Certification
 • [H3] Leak & Damage Repair
 • [H3] Replacement
 • [H4] Michigan
 • [H4] North Carolina
 • [H4] Texas
පින්තූර මෙම වෙබ් පිටුවෙහි පින්තූර 40ක් හමුවී ඇත.

38 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML අනුපාතය අනුපාතය : 3%

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe Too Bad, you have Iframes on the web pages, this mean that content in an Iframe cannot be indexed.

URL Rewrite හොඳයි, ඔබගේ සබැඳි මිත්රශීලීයි!
Underscores in the URLs Perfect, ඔබගේ URL වල underscores අනාවරණය කර නොමැත.
In-page links We found a total of 20 links including 0 link(s) to filesAnchor වර්ගය Juice
Skip to content අන්තර් Passing Juice
Apply Now! බාහිර Passing Juice
2530 Meridian Pkwy Durham, NC 27713 බාහිර Passing Juice
14633 Lakecrest Dr, Addison, TX 75001 බාහිර Passing Juice
Texas අන්තර් Passing Juice
Michigan අන්තර් Passing Juice
Farmington අන්තර් Passing Juice
Franklin අන්තර් Passing Juice
Novi අන්තර් Passing Juice
South Lyon අන්තර් Passing Juice
West Bloomfield අන්තර් Passing Juice
Ann Arbor අන්තර් Passing Juice
Chelsea අන්තර් Passing Juice
Dexter අන්තර් Passing Juice
Salem අන්තර් Passing Juice
Belleville අන්තර් Passing Juice
Canton අන්තර් Passing Juice
Livonia අන්තර් Passing Juice
Northville අන්තර් Passing Juice
Plymouth අන්තර් Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud roof roofadvisor system roofing service michigan information inspection more property
Keywords වල ඝනත්වය
මූලපදය අඩංගුව ශීර්ෂය මූලපද විස්තරය සිරස්තල
roof 16
roofing 9
roofadvisor 6
more 5
service 5

භාවිත කිරීමේ හැකියාව

Url ඩොමේන් එක : roofadvisor.com
දිග : 15
Favicon Great, your website has a favicon.
ප්‍රින්ට් කිරීමේ හැකියාව ප්‍රින්ට් කිරීමේ පහසුකම් සලසන CSS ගොනුවක් සොයා ගැනීමට නොහැකිවිය.
භාෂාව හොඳයි, ඔබේ ප්‍රකාශිත භාෂාව වන්නේ en.
Dublin Core This page does not take advantage of Dublin Core.

ලේඛනය

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C වලංගුබව වැරදි : 60
අනතුරු ඇඟවීම් : 62
විද්‍යුත් තැපැල් පෞද්ගලිකත්වය Warning! At least one email address has been found in the plain text.
Deprecated HTML Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
වේග උපක්‍රම
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Too bad, your website is using inline styles.
Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).
Too bad, your website has too many JS files (more than 6).
ඉතා නරකයි, ඔබගේ වෙබ් අඩවිය gzip තාක්ෂණයෙහි වාසිය ලබා නොගනී.

ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන ප්‍රශස්තිකරණය
ඇපල් නිරූපකය
Meta Viewport Tag
Flash content

ප්‍රශස්තිකරණය

XML Sitemap කදිමයි, ඔබගේ වෙබ් අඩවියෙහි XML sitemap එකක් අඩංගුවේ.

http://roofadvisor.com/sitemap.xml
Robots.txt http://roofadvisor.com/robots.txt

කදිමයි, ඔබගේ වෙබ් අඩවියෙහි robots.txt file එකක් ඇත.
විශ්ලේෂණ Missing

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

PageSpeed ​​දර්ශනයන්


21 / 100    වේගය
  විසඳිය යුතුයි:
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Optimize CSS Delivery of the following:

 • https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.8.2
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 2.7MiB (71% reduction).

 • Compressing https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/06/1505378724affordable-housing.jpg could save 2.7MiB (71% reduction).
 • Compressing https://www.gstatic.com/gmeviewer/images/MyMaps_Icons2x003.png could save 6.7KiB (35% reduction).
 • Compressing https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/06/RoofAdvisor-Logo-Grey-to-White-1.png could save 3.8KiB (20% reduction).
 • Compressing https://www.gstatic.com/gmeviewer/images/MyMaps_Icons003.png could save 3.1KiB (36% reduction).
 • Compressing https://www.gstatic.com/mapspro/images/google-my-maps-logo-small-2x-001.png could save 2.6KiB (43% reduction).
 • Compressing https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/06/logosm.png could save 2.4KiB (24% reduction).
 • Compressing https://www.gstatic.com/gmeviewer/images/selection_2x-000.png could save 617B (22% reduction).
 • Compressing https://roofadvisor.com/wp-content/plugins/hmapsprem/assets/images/locate_me.png could save 245B (37% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 2.5KiB (67% reduction).

 • Compressing https://secure.gaug.es/track.js could save 2.5KiB (67% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • https://roofadvisor.com/wp-content/plugins/hmapsprem/assets/images/locate_me.png (expiration not specified)
 • https://roofadvisor.com/wp-content/themes/dt-the7/js/atoms/plugins/jquery.mousewheel.min.js (expiration not specified)
 • https://secure.gaug.es/track.js (expiration not specified)
 • https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TVRFG2N (15 minutes)
 • https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutes)
 • https://connect.facebook.net/signals/config/162512317773694?v=2.8.47&r=stable (20 minutes)
 • https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCcfwOTsgqjrRE_ICM0MuRZxyCdC7sl5-4&libraries=places,drawing&callback=hmapsprem_map_initialiser (30 minutes)
 • https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.35&client=google-maps-pro&language=en®ion=US&libraries=places,visualization,geometry (30 minutes)
 • https://cdn.callrail.com/companies/391239098/a7481cc22877d1e83647/12/swap.js (60 minutes)
 • https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 hours)
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Reduce server response time
In our test, your server responded in 0.85 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 7KiB (24% reduction).

 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.4.7.4 could save 2.4KiB (26% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/go_pricing/assets/css/go_pricing_styles.css?ver=3.3.10 could save 2.3KiB (29% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.8.2 could save 776B (19% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/animate.min.css?ver=3.18.0 could save 770B (13% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/themes/dt-the7/style.css?ver=6.6.0 could save 705B (90% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/hmapsprem/assets/css/frontend_styles.css?ver=5.1.1 could save 125B (12% reduction) after compression.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 18.2KiB (35% reduction).

 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/themes/dt-the7/js/atoms/plugins/validator/jquery.validationEngine.js?ver=6.6.0 could save 8.7KiB (50% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/hmapsprem/assets/js/markerclusterer.js?ver=5.1.1 could save 3.8KiB (49% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/hmapsprem/assets/js/frontend_script.js?ver=5.1.1 could save 2.1KiB (16% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/go_pricing/assets/js/go_pricing_scripts.js?ver=3.3.10 could save 1.4KiB (27% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/themes/dt-the7/js/atoms/plugins/validator/languages/jquery.validationEngine-en.js?ver=6.6.0 could save 722B (30% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1 could save 653B (17% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/fresh-pubdate/public/js/fresh-pubdate-public.js?ver=1.0.0 could save 422B (88% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/themes/dt-the7/js/dt-contact-form.js?ver=6.6.0 could save 285B (23% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/wpcf7-redirect/js/wpcf7-redirect-script.js could save 141B (19% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/jquery.spin.min.js?ver=1.3 could save 107B (16% reduction) after compression.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  3 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.


98 / 100    පරිශීලක අත්දැකීම්
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <div id="content" class="content">Welcome to Roo…Texas</div> and 5 others are close to other tap targets.
 • The tap target <div class="owl-dots"></div> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a href="#1528827096838-dfc5755f-6a9c">Michigan</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <embed> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <html>Roof Advisor a…BESbswyBESbswy</html> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <div>RoofAdvisorMap…leTerms of Use</div> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <div>RoofAdvisor</div> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <div></div> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <div class="nJjxad-bEDTcc-…-n0tgWb-Q4BLdf"></div> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <div class="nJjxad-m9bMae-…-n0tgWb-Q4BLdf"></div> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a href="#1528827096780-f2a29c95-1063">North Carolina</a> and 1 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="https://goo.gl…ps/NWpDwhmdS9m">North Carolina:</a> is close to 1 other tap targets.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  4 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure the viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size content to viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Use legible font sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.


24 / 100    වේගය
  විසඳිය යුතුයි:
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 2.7MiB (71% reduction).

 • Compressing https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/06/1505378724affordable-housing.jpg could save 2.7MiB (71% reduction).
 • Compressing https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/06/RoofAdvisor-Logo-Grey-to-White-1.png could save 3.8KiB (20% reduction).
 • Compressing https://www.gstatic.com/gmeviewer/images/MyMaps_Icons003.png could save 3.1KiB (36% reduction).
 • Compressing https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/06/logosm.png could save 2.4KiB (24% reduction).
 • Compressing https://www.gstatic.com/mapspro/images/google-my-maps-logo-small-001.png could save 1.2KiB (41% reduction).
 • Compressing https://www.gstatic.com/gmeviewer/images/selection_2x-000.png could save 617B (22% reduction).
 • Compressing https://roofadvisor.com/wp-content/plugins/hmapsprem/assets/images/locate_me.png could save 245B (37% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 2.5KiB (67% reduction).

 • Compressing https://secure.gaug.es/track.js could save 2.5KiB (67% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • https://roofadvisor.com/wp-content/plugins/hmapsprem/assets/images/locate_me.png (expiration not specified)
 • https://roofadvisor.com/wp-content/themes/dt-the7/js/atoms/plugins/jquery.mousewheel.min.js (expiration not specified)
 • https://secure.gaug.es/track.js (expiration not specified)
 • https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TVRFG2N (15 minutes)
 • https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutes)
 • https://connect.facebook.net/signals/config/162512317773694?v=2.8.47&r=stable (20 minutes)
 • https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCcfwOTsgqjrRE_ICM0MuRZxyCdC7sl5-4&libraries=places,drawing&callback=hmapsprem_map_initialiser (30 minutes)
 • https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.35&client=google-maps-pro&language=en®ion=US&libraries=places,visualization,geometry (30 minutes)
 • https://cdn.callrail.com/companies/391239098/a7481cc22877d1e83647/12/swap.js (60 minutes)
 • https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 hours)
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Reduce server response time
In our test, your server responded in 0.86 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 7KiB (24% reduction).

 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.4.7.4 could save 2.4KiB (26% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/go_pricing/assets/css/go_pricing_styles.css?ver=3.3.10 could save 2.3KiB (29% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.8.2 could save 776B (19% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/animate.min.css?ver=3.18.0 could save 770B (13% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/themes/dt-the7/style.css?ver=6.6.0 could save 705B (90% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/hmapsprem/assets/css/frontend_styles.css?ver=5.1.1 could save 125B (12% reduction) after compression.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 18.2KiB (35% reduction).

 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/themes/dt-the7/js/atoms/plugins/validator/jquery.validationEngine.js?ver=6.6.0 could save 8.7KiB (50% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/hmapsprem/assets/js/markerclusterer.js?ver=5.1.1 could save 3.8KiB (49% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/hmapsprem/assets/js/frontend_script.js?ver=5.1.1 could save 2.1KiB (16% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/go_pricing/assets/js/go_pricing_scripts.js?ver=3.3.10 could save 1.4KiB (27% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/themes/dt-the7/js/atoms/plugins/validator/languages/jquery.validationEngine-en.js?ver=6.6.0 could save 722B (30% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1 could save 653B (17% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/fresh-pubdate/public/js/fresh-pubdate-public.js?ver=1.0.0 could save 422B (88% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/themes/dt-the7/js/dt-contact-form.js?ver=6.6.0 could save 285B (23% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/wpcf7-redirect/js/wpcf7-redirect-script.js could save 141B (19% reduction) after compression.
 • Minifying https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/jquery.spin.min.js?ver=1.3 could save 107B (16% reduction) after compression.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Optimize CSS Delivery of the following:

 • https://idx9636mxie2zldi-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.8.2
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  3 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.