ඩොමේන් නාමයක් ඇතුළත් කරන්න


← යාවත්කාලීන කිරීමට Click කරන්න

redoctober.tours

redoctober.tours වෙබ් අඩවියෙහි සමාලෝචනය

 සකසන ලද කාලය: පෙබරවාරි 12 2019 12:35 PM

පැරණි සංඛ්යාලේඛන? යාවත්කාලීන කරන්න !


ලකුණු ගණන 54/100

SEO අන්තර්ගතය

ශීර්ෂය

RED OCTOBER TOURSදිග : 17

කදිමයි, ඔබගේ මාතෘකාව අක්ෂර 10 ත් 70 අතර අගයක පවතී.
විස්තරය

Red October New Generation is an independent Travel Management Company based in St Petersburg which provides our customers with the tours in St. Petersburg, Russia and Israelදිග : 174

Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included).
මූලපදඉතා නරකයි. අපට ඔබගේ පිටුවෙහි meta keywords හමු නොවිණි.
Og Meta Properties Good, your page take advantage of Og Properties.
දේපල අඩංගුව
title RED OCTOBER NEW GENERATION
site_name RED OCTOBER NEW GENERATION
url redoctober.tours
description Red October New Generation is an independent Travel Management Company based in St Petersburg which provides our customers with the tours in St. Petersburg, Russia and Israel.
සිරස්තල
H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 0 0 0 0
පින්තූර මෙම වෙබ් පිටුවෙහි පින්තූර 51ක් හමුවී ඇත.

51 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML අනුපාතය අනුපාතය : 7%

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe කදිමයි, මෙම වෙබ් පිටුවෙහි iframes හමුවී නොමැත.

URL Rewrite හොඳයි, ඔබගේ සබැඳි මිත්රශීලීයි!
Underscores in the URLs Perfect, ඔබගේ URL වල underscores අනාවරණය කර නොමැත.
In-page links We found a total of 0 links including 0 link(s) to filesAnchor වර්ගය Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud new all booking israel tour red petersburg october trip tours
Keywords වල ඝනත්වය
මූලපදය අඩංගුව ශීර්ෂය මූලපද විස්තරය සිරස්තල
tours 15
tour 12
red 9
october 9
petersburg 7

භාවිත කිරීමේ හැකියාව

Url ඩොමේන් එක : redoctober.tours
දිග : 16
Favicon Great, your website has a favicon.
ප්‍රින්ට් කිරීමේ හැකියාව ප්‍රින්ට් කිරීමේ පහසුකම් සලසන CSS ගොනුවක් සොයා ගැනීමට නොහැකිවිය.
භාෂාව හොඳයි, ඔබේ ප්‍රකාශිත භාෂාව වන්නේ en.
Dublin Core This page does not take advantage of Dublin Core.

ලේඛනය

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C වලංගුබව වැරදි : 1
අනතුරු ඇඟවීම් : 6
විද්‍යුත් තැපැල් පෞද්ගලිකත්වය Great no email address has been found in plain text!
Deprecated HTML Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
වේග උපක්‍රම
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Perfect. No inline css has been found in HTML tags!
Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).
Perfect, your website has few JavaScript files.
ඉතා නරකයි, ඔබගේ වෙබ් අඩවිය gzip තාක්ෂණයෙහි වාසිය ලබා නොගනී.

ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන ප්‍රශස්තිකරණය
ඇපල් නිරූපකය
Meta Viewport Tag
Flash content

ප්‍රශස්තිකරණය

XML Sitemap කදිමයි, ඔබගේ වෙබ් අඩවියෙහි XML sitemap එකක් අඩංගුවේ.

http://redoctober.tours/sitemap.xml
Robots.txt Missing

Your website doesn't have a robots.txt file - this can be problematic.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.
විශ්ලේෂණ Missing

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

PageSpeed ​​දර්ශනයන්


8 / 100    වේගය
  විසඳිය යුතුයි:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 675.7KiB (75% reduction).

 • Compressing https://redoctober.tours/ could save 202.2KiB (89% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/css/index.css?crc=249512097 could save 123.8KiB (89% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/jquery-1.8.3.min.js?crc=209076791 could save 58.8KiB (64% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/ro_logo2.svg?crc=183347443 could save 39KiB (65% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/ro_logo.svg?crc=394774233 could save 38.6KiB (65% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/webpro.js?crc=84353028 could save 36.6KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red-october-logo.svg?crc=53309580 could save 36.2KiB (67% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red-octoberlogo_small.svg?crc=229830619 could save 35.4KiB (70% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/museutils.js?crc=109723140 could save 27.4KiB (69% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/musewpslideshow.js?crc=3840778953 could save 13.3KiB (69% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/require.js?crc=4234670167 could save 9.5KiB (59% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/css/master_______-a.css?crc=384533859 could save 9.4KiB (84% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/stsiluet.svg?crc=189281939 could save 6.3KiB (57% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/touchswipe.js?crc=4065839998 could save 6KiB (61% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/css/site_global.css?crc=4140042392 could save 5.6KiB (71% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/ssl.svg?crc=194800730 could save 3.7KiB (62% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/jquery.museresponsive.js?crc=501053771 could save 3.5KiB (60% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/jquery.museoverlay.js?crc=521872101 could save 3.4KiB (61% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/price.svg?crc=35745340 could save 3.2KiB (59% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js?crc=4045269973 could save 3KiB (61% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/pass.svg?crc=4291288336 could save 1.6KiB (57% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/time.svg?crc=4124845765 could save 1.5KiB (58% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/youtube.svg?crc=526753076 could save 1.4KiB (54% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/secure.svg?crc=119947746 could save 1.4KiB (54% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/museconfig.js?crc=3849126041 could save 1.1KiB (52% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/whatinput.js?crc=86476730 could save 927B (54% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/jquery.watch.js?crc=399457859 could save 876B (48% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/card.svg?crc=79926036 could save 772B (51% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/menu-(1).svg?crc=4175727119 could save 492B (55% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/devider-menu.svg?crc=4284526007 could save 388B (53% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/inst.svg?crc=4077590104 could save 356B (49% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/fb.svg?crc=3772006458 could save 218B (38% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking script resources and 4 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • https://webfonts.creativecloud.com/pt-sans:n4,n7,i7,i4:all.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • https://redoctober.tours/css/site_global.css?crc=4140042392
 • https://redoctober.tours/css/master_______-a.css?crc=384533859
 • https://redoctober.tours/css/index.css?crc=249512097
 • https://webfonts.creativecloud.com/c/0097bd/1w;pt-sans,1,WkG:W:i4,WkH:W:i7,WkK:W:n4,WkL:W:n7/l
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 3.4MiB (74% reduction).

 • Compressing https://redoctober.tours/images/testomonials.jpg?crc=4084276390 could save 614.3KiB (77% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/about%20background%201920x600.jpg?crc=4224193186 could save 343KiB (79% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red%20october_main%20page%20banner3.jpg?crc=4034064956 could save 299.2KiB (74% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red%20october_main%20page%20banner2.jpg?crc=197906478 could save 284.6KiB (71% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red%20october_main%20page%20banner4.jpg?crc=364173507 could save 258.8KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red%20october_main%20page%20banner1_1.jpg?crc=207707877 could save 230.5KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/26.jpg?crc=390657127 could save 109.5KiB (71% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/24.jpg?crc=476757583 could save 105.3KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/3.jpg?crc=4085004267 could save 95.1KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/16.jpg?crc=388580713 could save 93.2KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/27.jpg?crc=3770541516 could save 92.9KiB (71% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/12.jpg?crc=524641192 could save 92.2KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/23.jpg?crc=245817430 could save 88.3KiB (75% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/13.jpg?crc=285112020 could save 85.7KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/25.jpg?crc=3890259290 could save 83.1KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/2.jpg?crc=26875746 could save 82.3KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/18.jpg?crc=4113429097 could save 81.8KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/22.jpg?crc=4168660200 could save 80.3KiB (74% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/28.jpg?crc=426925808 could save 79.5KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/15.jpg?crc=4205219085 could save 71.4KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/14.jpg?crc=4196790373 could save 70.1KiB (74% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/1.jpg?crc=4061565876 could save 66KiB (71% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/17.jpg?crc=510134164 could save 65.6KiB (78% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/client_03.jpg?crc=3933949643 could save 31.3KiB (74% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/troy%20head%20shot.jpg?crc=4075214442 could save 7.9KiB (41% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/teaserbox_2209863-crop-u311703.jpg?crc=3816023170 could save 4.8KiB (47% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/blogimage.jpg?crc=142139522 could save 2.3KiB (22% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/flag-400.jpg?crc=30429083 could save 1.2KiB (54% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Prioritize visible content
Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content. For best performance, reduce the amount of HTML needed to render above-the-fold content.

The entire HTML response was not sufficient to render the above-the-fold content. This usually indicates that additional resources, loaded after HTML parsing, were required to render above-the-fold content. Prioritize visible content that is needed for rendering above-the-fold by including it directly in the HTML response.

 • None of the final above-the-fold content could be rendered even with the full HTML response.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Reduce server response time
In our test, your server responded in 0.25 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 92.4KiB (42% reduction).

 • Minifying https://redoctober.tours/ could save 92.4KiB (42% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 477B (26% reduction).

 • Minifying https://redoctober.tours/scripts/jquery.watch.js?crc=399457859 could save 477B (26% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  3 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Leverage browser caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.


62 / 100    පරිශීලක අත්දැකීම්
  විසඳිය යුතුයි:
Size content to viewport
The page content is too wide for the viewport, forcing the user to scroll horizontally. Size the page content to the viewport to provide a better user experience.

The page content is 2,413 CSS pixels wide, but the viewport is only 412 CSS pixels wide. The following elements fall outside the viewport:

 • The element <img id="u3507" src="images/devider…crc=4284526007" class="svg"> falls outside the viewport.
 • The element <div id="u30630" class="shadow gradien…shared_content"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div id="u30647" class="Container clea…p-panel-active">TOUR BOOKING</div> falls outside the viewport.
 • The element <p>&gt;</p> falls outside the viewport.
 • The element <img id="u35295_img" src="images/type-17…crc=4282509937" class="block"> falls outside the viewport.
 • The element <div id="u62055" class="size_fixed grp…shared_content"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div id="u174801" class="grpelem"></div> falls outside the viewport.
 • The element <p>ONE DAY tour i…except Monday)</p> falls outside the viewport.
 • The element <div id="u175216" class="grpelem"></div> falls outside the viewport.
 • The element <p>TWO DAYS Jewis…St. Petersburg</p> falls outside the viewport.
 • The element <img id="u174067_img" src="images/ship113…?crc=215832334" class="block"> falls outside the viewport.
 • The element <div id="u175698" class="grpelem"></div> falls outside the viewport.
 • The element <p>THREE DAYS Two…urg and Moscow</p> falls outside the viewport.
 • The element <div id="u30802" class="shadow clearfix grpelem">Price Guarante…for your data</div> falls outside the viewport.
 • The element <img id="u35028_img" src="images/type-17…crc=4282509937" class="block"> falls outside the viewport.
 • The element <img id="u30982_img" src="images/testomo…crc=4084276390" class="block"> falls outside the viewport.
 • The element <div id="u30970" class="grpelem shared_content"></div> falls outside the viewport.
 • The element <img id="u35418_img" src="images/type-17…crc=4282509937" class="block"> falls outside the viewport.
 • The element <p class="shared_content">&gt;</p> falls outside the viewport.
 • The element <img id="u44559_img" src="images/about%2…crc=4224193186" class="block"> falls outside the viewport.
 • The element <img id="u44561_img" src="images/type-17…crc=4282509937" class="block"> falls outside the viewport.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <div id="pu174780" class="popup_element Thumb clearfix">The Hermitage Museum</div> and 43 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a id="u14619-4" href="tour-booking.html" class="nonblock nonte…earfix colelem">Booking</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a id="u14625-4" href="tours-in-st.-petersburg.html" class="nonblock nonte…earfix colelem">Tours in St.Petersburg</a> is close to 2 other tap targets.
 • The tap target <a id="u14631-4" href="red-october-tours-israel.html" class="nonblock nonte…earfix colelem">Tours in Israel</a> is close to 2 other tap targets.
 • The tap target <a id="u14637-4" href="why-red-october.html" class="nonblock nonte…earfix colelem">Why Red October?</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a id="u14655-4" href="testimonials.html" class="nonblock nonte…earfix colelem">Testimonials</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a id="u14665-4" href="your-advantages.html" class="nonblock nonte…earfix colelem">Your Advantages</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a id="u14675-4" href="contacts.html" class="nonblock nonte…earfix colelem">Contact</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a id="u14681-4" href="about-us.html" class="nonblock nonte…earfix colelem">About us</a> is close to 2 other tap targets.
 • The tap target <a id="u14696-4" href="faq.html" class="nonblock nonte…earfix colelem">FAQ</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a id="buttonu14047" href="https://www.in…doctober.tours" class="nonblock nonte…earfix grpelem"></a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a id="buttonu14050" href="https://www.fa…doctober.tours" class="nonblock nonte…earfix grpelem"></a> is close to 2 other tap targets.
 • The tap target <a id="buttonu14044" href="https://www.yo…cER91Obnz4qN3w" class="nonblock nonte…earfix grpelem"></a> is close to 1 other tap targets.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  3 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure the viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Use legible font sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.


13 / 100    වේගය
  විසඳිය යුතුයි:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 639.8KiB (76% reduction).

 • Compressing https://redoctober.tours/ could save 202.2KiB (89% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/css/index.css?crc=249512097 could save 123.8KiB (89% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/jquery-1.8.3.min.js?crc=209076791 could save 58.8KiB (64% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/ro_logo2.svg?crc=183347443 could save 39KiB (65% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/ro_logo.svg?crc=394774233 could save 38.6KiB (65% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/webpro.js?crc=84353028 could save 36.6KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red-october-logo.svg?crc=53309580 could save 36.2KiB (67% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/museutils.js?crc=109723140 could save 27.4KiB (69% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/musewpslideshow.js?crc=3840778953 could save 13.3KiB (69% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/require.js?crc=4234670167 could save 9.5KiB (59% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/css/master_______-a.css?crc=384533859 could save 9.4KiB (84% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/stsiluet.svg?crc=189281939 could save 6.3KiB (57% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/touchswipe.js?crc=4065839998 could save 6KiB (61% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/css/site_global.css?crc=4140042392 could save 5.6KiB (71% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/ssl.svg?crc=194800730 could save 3.7KiB (62% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/jquery.museresponsive.js?crc=501053771 could save 3.5KiB (60% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/jquery.museoverlay.js?crc=521872101 could save 3.4KiB (61% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/price.svg?crc=35745340 could save 3.2KiB (59% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js?crc=4045269973 could save 3KiB (61% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/pass.svg?crc=4291288336 could save 1.6KiB (57% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/time.svg?crc=4124845765 could save 1.5KiB (58% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/youtube.svg?crc=526753076 could save 1.4KiB (54% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/secure.svg?crc=119947746 could save 1.4KiB (54% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/museconfig.js?crc=3849126041 could save 1.1KiB (52% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/whatinput.js?crc=86476730 could save 927B (54% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/scripts/jquery.watch.js?crc=399457859 could save 876B (48% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/card.svg?crc=79926036 could save 772B (51% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/devider-menu.svg?crc=4284526007 could save 388B (53% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/inst.svg?crc=4077590104 could save 356B (49% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/fb.svg?crc=3772006458 could save 218B (38% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking script resources and 4 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • https://webfonts.creativecloud.com/pt-sans:n4,n7,i7,i4:all.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • https://redoctober.tours/css/site_global.css?crc=4140042392
 • https://redoctober.tours/css/master_______-a.css?crc=384533859
 • https://redoctober.tours/css/index.css?crc=249512097
 • https://webfonts.creativecloud.com/c/0097bd/1w;pt-sans,1,WkG:W:i4,WkH:W:i7,WkK:W:n4,WkL:W:n7/l
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 3.4MiB (73% reduction).

 • Compressing https://redoctober.tours/images/testomonials.jpg?crc=4084276390 could save 614.3KiB (77% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/about%20background%201920x600.jpg?crc=4224193186 could save 343KiB (79% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red%20october_main%20page%20banner3.jpg?crc=4034064956 could save 299.2KiB (74% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red%20october_main%20page%20banner2.jpg?crc=197906478 could save 284.6KiB (71% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red%20october_main%20page%20banner4.jpg?crc=364173507 could save 258.8KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/red%20october_main%20page%20banner1_1.jpg?crc=207707877 could save 230.5KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/26.jpg?crc=390657127 could save 109.5KiB (71% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/24.jpg?crc=476757583 could save 105.3KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/3.jpg?crc=4085004267 could save 95.1KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/16.jpg?crc=388580713 could save 93.2KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/27.jpg?crc=3770541516 could save 92.9KiB (71% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/12.jpg?crc=524641192 could save 92.2KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/23.jpg?crc=245817430 could save 88.3KiB (75% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/13.jpg?crc=285112020 could save 85.7KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/25.jpg?crc=3890259290 could save 83.1KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/2.jpg?crc=26875746 could save 82.3KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/18.jpg?crc=4113429097 could save 81.8KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/22.jpg?crc=4168660200 could save 80.3KiB (74% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/28.jpg?crc=426925808 could save 79.5KiB (72% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/15.jpg?crc=4205219085 could save 71.4KiB (73% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/14.jpg?crc=4196790373 could save 70.1KiB (74% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/1.jpg?crc=4061565876 could save 66KiB (71% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/17.jpg?crc=510134164 could save 65.6KiB (78% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/client_03.jpg?crc=3933949643 could save 31.3KiB (74% reduction).
 • Compressing and resizing https://redoctober.tours/images/type-19.png?crc=3911574770 could save 9KiB (40% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/troy%20head%20shot.jpg?crc=4075214442 could save 7.9KiB (41% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/teaserbox_2209863-crop-u31170.jpg?crc=3771199709 could save 5.1KiB (40% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/blogimage.jpg?crc=142139522 could save 2.3KiB (22% reduction).
 • Compressing https://redoctober.tours/images/flag-400-u205309-fr.jpg?crc=4071315744 could save 783B (54% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Reduce server response time
In our test, your server responded in 0.25 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 92.4KiB (42% reduction).

 • Minifying https://redoctober.tours/ could save 92.4KiB (42% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 477B (26% reduction).

 • Minifying https://redoctober.tours/scripts/jquery.watch.js?crc=399457859 could save 477B (26% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Prioritize visible content
Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content. For best performance, reduce the amount of HTML needed to render above-the-fold content.

The entire HTML response was not sufficient to render the above-the-fold content. This usually indicates that additional resources, loaded after HTML parsing, were required to render above-the-fold content. Prioritize visible content that is needed for rendering above-the-fold by including it directly in the HTML response.

 • Only about 68% of the final above-the-fold content could be rendered with the full HTML response.
 • Click to see the screenshot with only the HTML response: snapshot:7
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  3 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Leverage browser caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.